19.3.09

കൊതി

നേതാക്കള്‍ക്ക് ജയിക്കാന്‍ കൊതി .
ബ്ലോഗേഴ്സിനു കമന്റിനു കൊതി .

യുദ്ധങ്ങളില്‍ ജയിക്കാന്‍ കൊതി .
തെറിവിളികളില്‍ മികയ്ക്കാന്‍ കൊതി .

പാര്‍ട്ടിയെ പിളര്‍ത്താന്‍ കൊതി .
പിളര്‍ത്തിയതിനെ തളര്‍ത്താന്‍ കൊതി .

ചിലതിനെ വളര്‍ത്താന്‍ കൊതി .
എങ്കിലും കൊതി മാറ്റിവെയ്ക്കുന്നതാണ് "മതി" .

1 comment: