18.6.09

കൃത്യമായ ശവപേടകം

അളവുതൂക്കങ്ങളോ
കൃത്യതയോ നിന്‍ വിശ്വാസമോ-
യില്ലാത്തെ ഒരു ജന്മം ഈഭൂവില്‍ ഞാന്‍
കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും നിന്‍ ശക്തിയോന്നിനെ
തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന്‍ ശേഷം കൃത്യമായൊരു
ശവപെടകത്തിലെന്നെ കുരുക്കിയ
നിത്യശക്തിയെ നിനക്ക് പ്രണാമം.

10.6.09

നൊമ്പരങ്ങള്‍

ഗതകാല സ്മരണകള്‍
തരുമോരോ നൊമ്പരങ്ങള്‍
ഇനിയുമെന്തേ എന്നെ കൈവേടിയാത്തൂ.

എന്‍ മിഴികളില്‍ ഇന്നുമൊരു
അശ്രുകണം ഇനിയുമെന്തേ വിട്ടു പോകാത്തൂ.

ഒരുപക്ഷെ എന്നാത്മാവിന്‍
കൈപിടിച്ചോരുനാള്‍ അതും കൂടെ
പോകുമെന്നാവും.......

1.6.09

കിളിക്കൊഞ്ചല്‍

ആ കിളിക്കൊഞ്ചല്‍ ഇന്നില്ല
മുറ്റത്തെ കപ്പമാവിന്‍ ശിഖരവും ഇന്നില്ല
ആയുസ്സ് അടര്‍ന്ന എന്‍ തനുവിന്‍ ‍
അവസാനശ്വസവും അലിഞ്ഞമര്‍ന്നു

ചിതയില്‍ ദഹിപ്പിച്ച തീ മാവിന്‍ -
കൊള്ളികളില്‍ ആയിരുന്നല്ലോ.
മാങ്കോമ്പുമില്ല കൂജനവുമില്ല
അതുകേള്‍ക്കാന്‍ ഞാനുമില്ല!!