24.12.09

പദയാത്ര..

കണ്‍ ചിമിഴ് വെള്ളത്തിലൂടെയെന്‍
ചിന്തകള്‍ കാട് കയറുന്നു...
എന്റെ മോഹങ്ങള്‍ വിങ്ങുന്നു...
എന്റെ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ വ്യഥകള്‍ കയറുന്നു..
ജ്വരമൊരു ശരീരത്തിന്‍ ചങ്ങാതിയാവുന്നു.
മൃതിയൊരു ജാരനെപ്പോള്‍ ഒളിച്ചെത്തുന്നു..
സുശ്രുതനും ചരകനും ആശ്വനിയെത്തേടുന്നു..
വീണ്ടുമൊരു പദയാത്ര തുടങ്ങുന്നു..

2 comments: